English - Armenian translator

English
Armenian
Հայկական կառավարության որոշումը հսկայական մարդասիրական օգնություն եւ տասնյակ փրկարարներ ուղարկել Թուրքիա հզոր երկրաշարժից հետո շատ վեճեր է առաջացրել հայերի շրջանում:

Share your feedback:

CAT tools integration

Let us know if you'd like to use Glosbe Translator in your CAT Tool. Optionally you can leave us your email so we can notify you when the plugin is available.

Technology

Glosbe dictionary

Glosbe dictionary is a place where all languages meet. Here you'll find the translations, sample sentences, pronunciation, images and much more.

Marian is an efficient, free Neural Machine Translation framework written in pure C++ with minimal dependencies.

No Language Left Behind (NLLB) is a first-of-its-kind, AI breakthrough project that open-sources models capable of delivering evaluated, high-quality translations directly between 200 languages.